CCVJ o.p.s.

    Osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol II - VHODNÉ PRO ŠABLONY
 Kód akce: 1401182 
 Název akce: Osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol II - VHODNÉ PRO ŠABLONY 
 Termín konání: Od duben 2018 do září 2018  
 Místo konání:  CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657  
 Popis spojení:  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ 
 Lektor: PaedDr. Bc. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
Mgr. Květa Hrbková,
Mgr. Helena Kožíšková,
PaedDr. Vladimíra Hornáčková Ph.D.,
Mgr. Michal Klapal, UPedF, Univerzity Hradec Králové
 
 Garant: Eliška Sadílková 
 Účastnický poplatek: 5900,- Kč 
 Popis: Vzdělávací program je zaměřen na komplexní osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků a zvyšování jejich profesních kompetencí v oblasti předškolního vzdělávání, a to zejména při přímé práci s dětmi a při souvisejících a nezbytných činnostech, jako je komunikace a spolupráce s ostatními pedagogy, s rodiči dětí (a to i komunikace v obtížných či problémových situacích), schopnost argumentace, schopnost kvalifikované obhajoby své práce a svých názorů a postojů, apod.
Vzdělávací program je tvořen šesti moduly, jejichž názvy a obsahy jsou uvedeny dále.

1. modul - časová dotace 7 hodin
Didaktické schopnosti - jak být dobrým pedagogem?
Obsah:
Modul je zaměřen na prohloubení schopnosti řešit krátkodobé (operativní) i dlouhodobé obsahové a metodické otázky vzdělávacího programu v mateřské škole, s využitím všech zásad a principů současné pedagogiky (RVP PV). Účastníci se naučí respektovat aktuální úroveň skupiny i jednotlivých dětí (individualizace), určit specifický způsob práce – promyslet organizaci, zvolit vhodné metody (kooperativní učení, prožitkové učení, názorné a praktické metody apod.), a prostředky, stanovit přiměřené zatížení dětí (vzdělávací cíle), určit způsob hodnocení. Seminář pomůže hledat cesty k pohotovým a vynalézavým řešením didakticky náročných situací.
Prohloubení didaktických schopností a pohled na nové role pedagoga mateřské školy, docenění významu hry v MŠ, rozvoj komunikativních dovedností s využitím metod a technik tvořivé dramatiky, aktivizujících metod a kooperativního učení, individualizace a diferenciace v předškolním vzdělávání, integrující přístup v novém pojetí předškolního vzdělávání.

2. modul - časová dotace 7 hodin
Pedagogický takt - jak empaticky vnímat a rozvíjet svoji emoční inteligenci?
Obsah: Obsahem modulu je poznání základních principů emoční inteligence a její aplikace v pracovním prostředí, poznání návyků lidí a možností, jak je změnit. Pozitivní orientace a motivace v oblasti osobního růstu a rozvoje. Orientace lidí na samostatnost a odpovědnost díky principům svobody, důvěry a odpovědnosti. Uplatnění těchto principů v pracovním i soukromém životě. Principy převzetí odpovědnosti a proaktivního přístupu k řešení překážek. Sebedůvěra a sebeuvědomění jako základ pro osobní i profesní růst. Efektivní využití získaných znalostí a dovedností v pedagogické praxi, podpora respektujícího a empatického přístupu k dítěti, rozvoj emoční inteligence a naplnění emočních potřeb u dětí v mateřské škole.

3. modul - časová dotace 7 hodin
Komunikační a prezentační dovednosti - jak se domluvit v praxi
Obsah:
V tomto modulu si pedagogové navodí situace, jak se chovat a reagovat v nejčastějších komunikačních situacích, které nastávají v předškolních zařízeních. Komunikační dovednosti - principy a formy komunikace, řešení problémových situací, prostředky verbální a nonverbální komunikace, role a kompetence pedagoga. Účastníci si prohloubí své umění mluvit, slyšet a rozumět. Klasifikuji nejčastější komunikační chyby, které vedou k nedorozumění a následně gradují ke konfliktu. Vyzkouší si efektivně prezentovat se jasně, stručně a zajímavě. Osvojí si též rytmus prezentace, prvky udržující pozornost, průběžnou diskusi, a řečnické otázky. V průběhu semináře je kladen důraz na praktické procvičení teoreticky získaných znalostí - účastníci prezentují a dostávají zpětnou vazbu jak od kolegů, tak i od lektora. Komunikační návyky významně spolurozhodují o našem úspěchu a spokojenosti v pracovní i osobní oblasti.
Základní pojmy: komunikace, komunikační bariéry, komunikační proces, komunikační kontext, účely komunikace verbální, neverbální, motivy komunikace, ochota komunikovat, extraverze, introverze.

4. modul - časová dotace 7 hodin
Organizační schopnosti předškolního pedagoga - jak efektivně plánovat a realizovat vzdělávací procesy v mateřské škole
Obsah:
V úvodní části tohoto modulu bude účastníkům představen a vymezen obsah a záměr programu ve vztahu k tématu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol. Základní teoretický background poskytne rozlišení nejčastěji používaných pojmů, možné pohledy a přístupy především v oblasti profesionální a mezilidské komunikace. Využity budou prvky asertivního jednání, nenásilné komunikace a jiné terapeutické principy vedení rozhovoru, jako zdroj pro posílení komunikačních kompetencí a profesního sebevědomí pedagogických pracovníků nejen v zátěžových a konfliktních situacích. Velká část programu bude věnována specifikům jednání v roli pedagoga při kontaktu s rodiči nebo kolegy v reakci na jejich chování a požadavky, dále schopnost pedagogů identifikovat, pojmenovat a zdravě vyjádřit své pocity a potřeby a umět o ně požádat. Praktická část programu bude věnována také rozvoji kritické reflexe a sebereflexe, dovednosti poskytnout adekvátní zpětnou vazbu. Jednotlivé výukové komponenty budou s účastníky realizovány v podobě praktického nácviku. Seminář bude opřen o práci s konkrétními zkušenostmi účastníků z každodenního působení v jejich roli tak, aby mohl být skutečným přínosným pro rozvoj jejich praktických dovedností. Seminář bude mít interaktivní podobu. Smyslem semináře není vědět, ale umět.

5. modul - časová dotace 7 hodin
Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele
Obsah:
Cesta ke zdokonalování pedagogického působení vede přes sebepoznání (autodiagnostiku) učitele, kdy pedagog cíleně a systematicky získává a zpracovává (analyzuje, zobecňuje a hodnotí) zpětnovazební informace, které následně projektuje do své práce a tím dosahuje
její vyšší kvality. Tento modul přispěje ke zdokonalení schopností sebereflexe pedagoga: uvědomování si obsahů svého vědomí a charakteristik osobnosti i výsledků jednání na pozadí, resp. v konfrontaci s morálními normami nebo alespoň obrazy ideálního já; analýza a srovnávání dřívějších a nových souborů pedagogických zkušeností, jeho nová a starší rozhodnutí a jednání; nalézání východisek a námětů k dalšímu svému zdokonalení; zamýšlení se nad příčinami uvědomovaných způsobů jednání.
Účastník semináře se naučí vnímat sebereflexi jako zpětnou vazbu o tom, co a jak jako učitel dělal a prožíval při práci s dětmi, co se při tom dělo a jak tato pedagogická činnost probíhala, naučí se hledat a odkrývat zdroje učitelské pedagogické činnosti a osobnosti. Využívat sebereflexi jako účinný nástroj pro zvyšování pedagogických kompetencí.

6. modul - časová dotace 7 hodin
Prevence syndromu vyhoření
Obsah:
V rámci tohoto modulu se účastníci seznámí s rizikovými faktory a příznaky syndromu vyhoření. Budou probrány jednotlivé fáze procesu vyhoření včetně diagnostiky syndromu vyhoření, výhody a nevýhody sebediagnostiky, vzorce chování a myšlení v psychickém zdraví. Supervize a další metody prevence syndromu vyhoření. Na závěr modulu proběhne reflexe získaných poznatků a hledání zdrojů resilience v individuálních situacích účastníků vzdělávání.
 
 Poznámka: Konkrétní termíny konání budou upřesněny po naplnění VP. Předpokládá se 6 x jednodenní seminář. 

Akce již proběhla